Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

นโยบาย

วิทยาเขตศรีล้านช้าง เน้นการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ดีและประพฤติดี มีหน้าที่ให้การศึกษา และส่งเสริมการศึกษาวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา และวิชาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิจัยด้านพระพุทธศาสนา ให้การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้นำทางศีลธรรมในสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีนโยบายดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ ให้โอกาสทางการศึกษา และความเสมอภาพทางการศึกษา ทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ

2. บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง เป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงหาความรู้วิชาการพระพุทธศาสนา ร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคม

3. เพิ่มบทบาทของวิทยาเขตในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนหาปัจจัยในการทำงานให้เพียงพอ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

6. ปลูกฝัง และเสริมสร้างทัศนคติ ให้ยึดมั่นในระเบียบ สามัคคี และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้พุทธปรัชญาการปกครองระบบธรรมาธิปไตย

7. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของวิทยาเขตให้มีคุณภาพ เพิ่มสวัสดิการให้เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

8. พัฒนาวิทยาเขตให้เป็นศูนย์และแหล่งกำลังส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นองค์กรชี้นำสังคมสู่การพัฒนาที่ถูกต้องให้ประโยชน์ในปัจจุบัน อนาคต และประโยชน์สูงสุดแก่มวลชน

9. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาเขต ให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ได้มาตรฐานการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5